PL EN

 

Regulamin wydarzenia „Sportowa sobota UKS Wilanowskie Wilki z ForPro”

§ 1 Cel wydarzenia

 1. Celem Wydarzenia jest promocja aktywnej formy spędzania czasu wolnego przez rodziny zainteresowane sportem.
 2. Promocja różnorodnych form treningów sportowych.
 3. Popularyzacja zdrowego stylu życia.
 4. Promocja przestrzeni Royal Wilanów jako ośrodka pełnego licznych atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.

§ 2 Postanowienia ogólnie i objaśnienia

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatorów Wydarzenia.
 2. Przystąpienie do Wydarzenia poprzez przesłanie wypełnionego Elektronicznego Formularza Rejestracji oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wydarzeniu. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do udziału w Wydarzeniu.
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Czas trwania wydarzenia – okres wskazany w § 4,
  2. Wydarzenie – „Sportowa sobota UKS Wilanowskie Wilki z ForPro”,
  3. Organizatorzy – podmioty wskazane w § 3,
  4. Treningi – treningi sportowe organizowane w ramach Wydarzenia,
  5. Serwis – strony internetowe znajdujące się pod adresami: www.forpro.plhttps://www.facebook.com/events/327375558487848/
  6. Facebook Wydarzenia: https://www.facebook.com/events/327375558487848/ 
  7. Elektroniczny Formularz Rejestracji: https://www.forpro.pl/?form=440258071

§ 3 Organizatorzy Wydarzenia

 1. Organizatorami wydarzenia są:
  1. firma JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 lok. 033/034, posiadająca NIP 952 212 84 36,
  2. UKS Wilanowskie Wilki z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Ledóchowskiej 10, posiadająca NIP 951 239 37 86.
 2.  Organizatorzy przygotowując Wydarzenie korzystają ze środków własnych.

§ 4 Data i miejsce Wydarzenia oraz rejestracji

 1. Wydarzenie organizowane jest w dniu 26.09.2020 r. na terenie Centrum Handlowo-Usługowego Royal Wilanów.
 2. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 3. Szczegółowy harmonogram Wydarzenia Organizator opublikuje na Facebooku Wydarzenia.
 4. Rejestracja na Wydarzenie i poszczególne treningi rozpoczyna się 16.09.2020 r. za pośrednictwem Serwisu i kończy dnia 24.09.2020 r. o godzinie 23:59.
 5. Obowiązek rejestracji dotyczy każdego Uczestnika.
 6. Osoby, które przesłały poprawnie wypełniony Elektroniczny Formularz Rejestracji zostaną poinformowanie drogą mailową o potwierdzeniu udziału w Wydarzeniu.
 7. Elektroniczny Formularz Rejestracji jest dostępny pod adresem: https://www.forpro.pl/?form=440258071
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszeń ze względu na zbyt dużą liczbę Uczestników.

§ 5 Warunki uczestnictwa

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu Wydarzenia mają ukończone 18 lat.
 2. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Wydarzeniu tylko i wyłącznie za zgodą i w towarzystwie opiekuna prawnego.
 3. Opiekun prawny osób opisanych w ust. 4 oświadcza iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za udział w Wydarzeniu swoich podopiecznych.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu są zobligowane do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w Wydarzeniu. Opiekun prawny dzieci i osób niepełnoletnich musi ponadto oświadczyć pisemnie o przeciwwskazaniach swoich podopiecznych.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu Uczestników Wydarzenia. Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu wysiłku fizycznego
 6. Uczestnicy Wydarzenia będąc świadomi obowiązującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczeń z tego wynikających zobowiązują się do przestrzegania wytycznych sanitarnych podczas trwania Wydarzenia aż do jego zakończenia.

§ 6 Dane Osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Wydarzenia są Organizatorzy - JB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa oraz UKS Wilanowskie Wilki z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Ledóchowskiej 10, (dalej zwani „Administratorami”). 
 2. Uczestnicy Wydarzenia przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratorów następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
 3. Uczestnicy Wydarzenia przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Wydarzenia jest wymagane do udziału w Wydarzeniu. 
 4. Do zakończenia Wydarzenia Uczestnik wydarzenia może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Wydarzenia wysyłając na adres e-mail frurak@forpro.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Wydarzenia, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Wydarzeniu dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorami. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów.
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratorów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratorów danych osobowych związanych z realizacją Wydarzenia.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 7. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Wydarzenia, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom Wydarzenia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Wydarzenia, Administratorzy nie będą podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 7 Wykorzystywanie wizerunku

 1. Osoby, które przesłały Elektroniczny Formularz Rejestracyjny automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku przez Organizatorów na zdjęciach robionych podczas Wydarzenia.
 2. Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku następuje w momencie zgłoszenia takiej chęci u Organizatorów w dniu Wydarzenia.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Wydarzenia jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Wydarzenia, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatorów.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w wydarzeniu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizatorzy mają prawo do jego wiążącej wykładni.
 6. Do wszelkich spraw związanych z Wydarzeniem i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.